Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

  24/06/2021

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngày 24/6/2021 :https://drive.google.com/file/d/1bFlZLARz_H-oKjE9FcdfLXnyuyVyW58S/view?usp=sharing

Điều lệ Công ty :

https://drive.google.com/file/d/18qseylbpmXqw3EnKwL3Shzf9p-g7lEHC/view?usp=sharing

Quy chế quản trị Nội bộ:

https://drive.google.com/file/d/1MrONqpEwSdNuVy2uVJwzkY7k2vJLLIZS/view?usp=sharing

Quy chế hoạt động HĐQT :

https://drive.google.com/file/d/1xTshB-1ZYcAtlLEVRx-xMhHIMpoCRPQK/view?usp=sharing

Quy chế hoạt động BKS :

https://drive.google.com/file/d/1jKSKDe4BULW8KMO8wSVYszQuedE7kaFE/view?usp=sharing

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả