Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

BÁO CÁO Về tình hình thực hiện KH SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015

  25/06/2015

CÔNG TY CP SX – XNK DỆT MAY

VINATEXIMEX

____­­­­­­­­­­­­______­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

       Hà nội, ngày 15  tháng 06 năm 2015

                                               BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện  KH SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015

 

I. Đặc điểm tình hình

Năm 2014, nền kinh tế nước ta chịu nhiều áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm, tình hình Biển Đông biến động phức tạp…

Đối với Công ty năm 2014 hoạt động trong bối cảnh hết sức khó khăn vừa cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh, đồng thời phải tập trung thu hồi công nợ và thực hiện định biên tinh gọn bộ máy :

            - Công nợ tồn đọng cao nhưng khách hàng gặp khó khăn nên việc thu hồi chậm và khó khăn ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động của Công ty. Các ngân hàng thắt chặt không cho vay tiếp, dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn, chi phí tài chính lớn.

            - Là doanh nghiệp thương mại không như đơn vị sản xuất, việc kinh doanh phụ thuộc nguồn vốn rất lớn. Vì vậy năm vừa qua do thiếu hụt vốn kinh doanh nên sản xuất kinh doanh thu hẹp. 

            - Công tác định biên sắp xếp lại lao động tâm tư người lao động cũng xáo trộn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty.

            Trong bối cảnh đó, Công ty luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ của Lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt nam đặc biệt là về hỗ trợ nguồn vốn và đơn hàng kinh doanh, tiếp tục bảo lãnh cho Công ty, hỗ trợ cơ cấu lại các khoản vay tại các ngân hàng. Chính sự hỗ trợ giúp đỡ của Tập đoàn thì Công ty mới có thể duy trì các hoạt động SXKD và khắc phục dần những khó khăn.

 

II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 :

1. Công tác SXKD  

 

 

* Kết quả SXKD năm 2014:

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện năm 2014

So với NQ ĐHCĐ

So với cùng kỳ

1

Doanh thu

Tỷ đồng

383

77%

60,9%

2

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

(135,5)

 

 

            Năm 2014, kết quả SXKD bị lỗ lớn do các yếu tố sau :

            - Chi phí tài chính năm 2014 là 31,941 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay phải trả là 29,344 tỷ đồng, trong khi đó doanh thu từ hoạt động tài chính chỉ là 6,76 tỷ đồng. Năm 2014, có những khách nợ quá hạn vẫn ký xác nhận công nợ và lãi phát sinh phải trả tuy nhiên do khách hàng chưa trả nợ nên không thể hạch toán ghi nhận doanh thu tài chính.

            - Việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi : Năm 2014 tổng trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 110,4 tỷ đồng, tăng 106 tỷ so với năm 2013.

            - Doanh thu sụt giảm mạnh so với năm 2013.

            * Về công tác quản lý và thu hồi công nợ

Tổng nợ quá hạn phải thu lớn, tại thời điểm 31/12/2014 số phải thu là 324 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn cao kết quả thu hồi chưa được nhiều đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của Công ty.  

- Hoạt động của Tổ quản lý và thu hồi công nợ đã tập trung vào : định kỳ hàng tháng lên kế hoạch đi làm việc với khách hàng để thu nợ, gửi văn bản đòi nợ, kiểm tra đánh giá được một số tài sản thế chấp, hoàn thiện được hồ sơ công nợ.

+ Đã giải quyết thu hồi dứt điểm được một số công nợ với Cty Đam san, Cty vải sợi Khúc Tân, Điện lạnh Vinashin. Tổng thu công nợ khó đòi : 11,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên về công tác thu hồi công nợ, Cơ quan điều hành cũng kiểm điểm nhận thấy :

+ Việc quản lý tài sản thế chấp mặc dù đã yêu cầu nhưng chưa thực hiện kiểm soát và quản lý chặt chẽ. Việc bám sát hoạt động và tình hình của khách hàng để có các giải pháp kịp thời và đôn đốc công nợ cũng rất khó khăn.

            Công tác quản lý và thu hồi công nợ hiện tại hết sức khó khăn và nan giải, kết quả chưa đạt được nhiều một phần cũng tình hình KTXH khó khăn, nhiều khách hàng của Công ty SXKD trì trệ và hết sức khó khó khăn ảnh hưởng đến khả năng thanh toán, đồng thời các chế tài pháp luật của Nhà nước chưa đủ mạnh.

            * Công tác tài chính

Được sự hỗ trợ của Tập đoàn, Công ty đã tập trung làm việc với các ngân hàng cơ cấu các khoản nợ tại các ngân hàng. Hiện tại các ngân hàng cũng đồng ý về chủ trương giãn nợ tuy nhiên công tác này vẫn chưa hoàn thành vì vẫn phải phụ thuộc vào các quyết định của Tập đoàn.

            + Ngân hàng MB : Ngân hàng đồng ý tái cơ cấu nợ 3 năm. Mỗi năm trả : Nợ gốc 300tr/tháng, trả lãi tối thiểu 200 tr/ năm. Lãi suất chưa xác định.

            + Ngân hàng BIDV : Đã duyệt phương án tái cơ cấu nợ 5 năm cho Công ty.

            + Ngân hàng VCB : Đang trình Hội sở chính cơ cấu giãn nợ 3 năm và xóa một phần lãi quá hạn.

            + Ngân hàng SHB : Chưa có phương án cơ cấu cụ thể. Công ty đề nghị giãn nợ 5 năm.

- Mở thêm được hạn mức tại Ngân hàng Hàng hải.

            * Công tác tổ chức  :

Tình hình Công ty khó khăn phải định biên lao động tinh gọn lại bộ máy :

+ Năm 2014 Công ty đã giải quyết chế độ nghỉ việc cho 43 người lao động

            + Sáp nhập lại một số phòng ban :  Sáp nhập Phòng Xúc tiến phát triển dự án vào phòng KD XNK Dệt may, Trung tâm mẫu và XNK Tổng hợp và Phòng KD Nội địa thành phòng KD Tổng hợp

            * Về công tác đầu tư

- Tại Công ty CP Đáp Cầu – Yên Phong: Cty đã góp vốn là 2 tỷ đồng. Năm 2014 Công ty Đáp cầu Yên Phong  kết quả kinh doanh như sau:

+ Doanh thu năm 2014:  73.465 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế:     10.133 triệu đồng  

+ Chia cổ tức : 40%

- Cty CP X 20 đã góp vốn 200,2 triệu đồng, năm 2014 chia cổ tức 14%.                         

- Công ty Vinatexlog : Công ty góp 227,8 triệu đồng, hiện nay đang hoàn tất các thủ tục giải thể Công ty và chuyển giao dự án cho Tập đoàn Dệt may, đang xử lý tài sản và đã thu được một phần vốn góp là 122 triệu đồng

            * Các công tác khác

- Thanh lý được một số tài sản không cần dùng, và một phần hàng hóa tồn kho.

- Năm 2014 Công ty tổ chức tốt 02 Hội chợ thời trang được Tập đoàn giao bảo đảm có hiệu quả và thành công

 

III/ Phương hướng Kế hoạch năm 2015 :

Những khó khăn và tồn tại của năm 2014 vẫn ảnh hưởng nghiêm đến công tác SXKD năm 2014. Năm 2015 dự báo tình hình còn khó khăn hơn năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 tập trung vào công tác thu hồi công nợ đồng thời duy trì hoạt động SXKD khắc phục dần khó khăn, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD như sau :

1. Chỉ tiêu kế hoạch

- Doanh thu phấn đấu : 100 tỷ đồng

- Lợi nhuận phấn đấu không để phát sinh lỗ trong kinh doanh mới

 

            2. Các giải pháp

            Công ty quản trị chặt chẽ, phát triển thị trường, đẩy mạnh thu hồi công nợ, tăng vòng quay đồng vốn.

- Công tác tài chính :

+ Tập trung quyết liệt  thu hồi công nợ, giám sát chặt chẽ tài sản thế chấp, quản lý chặt chẽ tất cả các khoản công nợ, nắm bắt rõ tình hình hoạt động của khách hàng nợ để có giải pháp kịp thời thu hồi công nợ. Thực hiện các biện pháp pháp lý như khởi kiện để thu hồi công nợ.

+ Hoàn thành việc cơ cấu công nợ với ngân hàng, định hướng cơ cấu dãn nợ từ 3-5 năm và lãi trả sau.

- Công tác nhân sự

+ Tiếp tục sắp xếp các phòng ban theo định hướng tinh gọn, gắn tiền lương với công việc thực hiện.

- Công tác thị trường

+ Duy trì thị trường truyền thống, củng cố và đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng khăn. Quan tâm phát triển gia công sợi, vải.

+ Việc kinh doanh các mặt hàng ngoài ngành cần thận trọng, đánh giá hiệu quả, an toàn đồng vốn.

+ Tham mưu và tổ chức tốt các hội chợ được Tập đoàn giao.

+ Đẩy mạnh khai thác dịch vụ giao nhận vận chuyển và kho bãi tại Chi nhánh Hải phòng.

+ Khai thác tối đa dịch vụ cho thuê kho bãi tại 20 Lĩnh nam.

- Công tác đầu tư

+ Khai thác quỹ đất tại 20 Lĩnh nam – Hoàng mai – Hà nội theo định hướng chỉ đạo của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty

.

                                                TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

                                            Nguyễn Thành Quế

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả